GAP YEAR

GAP YEAR

Gap Year là khoảng thời gian mà một người tạm ngưng việc học chính khóa của bản thân để theo đuổi những trải nghiệm khác. Chính vì vậy, Gap Year có thể diễn ra vào trong những năm cấp 3,…

Read More